Gå til sideinnhold
Heim / Betaling og konto / Bankkonto / Depositumskonto

Depositumskonto

Et par bolignøkler blir overlevert fra en hånd til en annen. Foto

Depositumskonto er ein konto som blir nytta i samband med leige eller utleige av bustad. Eit depositum blir sett inn på kontoen som sikkerheit for leigeforholdet.

Sikkerheit

Dersom husleiga ikkje blir betalt, kan huseigar krevje depositumet for å dekke husleiga, eventuelt skader eller hærverk på bustaden.

Oversikt

Både utleigar og leigetakar kan sjå saldo på kontoen i sin nettbank eller mobilbank.

Avtale om uttak

Det må vere avtale eller einigheit mellom partane for at pengane skal betalast ut frå kontoen.

Kva er ein depositumskonto?

Når du inngår eit leigeforhold er det vanleg å opprette ein depositumskonto.

Depositumskontoen skal opnast i utleigar sin bank i leigetakaren sitt namn. Innbetalt depositum er sperra, og kontoen kan berre disponerast av leigetakar og utleigar i fellesskap.

Slik opprettar du ein depositumskonto

Depositumskonto kan opprettast i nettbanken. Det er utleigar som startar prosessen med å opprette kontoen i eigen privat nettbank. Begge partar må bruke BankID til å signere avtalen.
Dersom utleigar er eit firma, må ein kontakte banken for å opprette kontoen.

I hovudmenyen i nettbanken vel utleigar «Konto og Kort», klikk så på «Opprette konto» – «Depositum nett» og fyll ut skjema med påkrevd informasjon:

  • Leigetakar sitt namn, personnummer, e-post og telefonnummer
  • Adressa til utleigeobjektet
  • Kopi av leigekontrakt (pdf)
  • Etableringsgebyret vil automatisk bli trekt frå den oppgjevne belastningskontoen – betalast av utleigar

Når utleigar har signert kontoavtalen med sin BankID, får leigetakar varsel på SMS og e-post med lenke til signeringsprosess for depositumskontoen. Leigetakar loggar inn med BankID, stadfestar at avtalen er lest og forstått og signerer deretter avtalen.

Reglar for depositumskonto

Depositumsbeløpet kan ikkje overstige seks månadars husleige. Leigetakar eig kontoen og får rentene. Kontoen er sperra slik at korkje leigetakar eller utleigar kan ta ut pengane utan samtykke frå den andre. Leigetakar må vere over 18 år.

Avslutning av depositumskonto

Når leigeforholdet opphøyrer, frigir utleigar depositumskontoen frå nettbanken sin*, og den vert gjort om til ein vanleg brukskonto for leigetakar. Leigetakar vil få melding om at kontoen er frigitt.

*Skal berre deler av beløpet frigjevast, må banken kontaktast.

Nye boliger i byggefelt. Foto

Skal du leige ut bustaden din?
Då kan det vere lurt å sjekke forsikringsvilkåra dine

Les meir om Frende husforsikring
Mor og datter ler på kjøkkenet. Foto

Alle kan vere uheldige. Innbuforsikring er forsikringa alle må ha

Les meir om Frende innbuforsikring

Dette lurer mange på om depositumskonto

Kan eg sjå depositumskontoen i nettbanken min?

Ja, både utleigar og leigetakar kan sjå depositumskontoen i sin eigen nett- og mobilbank.

Kvifor står depositumskontoen i minus/null?

Beløpet som skal betalast inn som depositum vert sperra i leigeperioden. Før beløpet er innbetalt vil det difor sjå ut som at dette beløpet står i minus. Når beløpet er innbetalt, vil disponibel saldo på kontoen vere null.

Me ynskjer di tilbakemelding!