Gå til sideinnhold
Logg inn

Luster Sparebank sitt arbeid med berekraft

Berekraft

Luster Sparebank jobbar med berekraft for å bidra til eit betre miljø, støtte oppunder EU sitt mål om reduksjon av klimautslepp, styrke konkurransekrafta til banken, få kontroll på klimarisiko og vere attraktiv for kundar og andre interessentar. Luster Sparebank skal skape konkurransefortrinn gjennom å integrere berekraft i alle forretningsområde.

Samfunnsansvar

Det å vere ein sterk og sjølvstendig sparebank er ein viktig del av visjonen vår. Banken bidreg kvart år med fleire millionar til frivillige lag, ideelle organisasjonar og aktivitetar som skal fremje livskvalitet eller folkehelse.
Gåver og sponsing

Bekjempe økonomisk kriminalitet

Me har strenge regelverk knytt til antikvitvaskarbeid. Arbeidet med å bekjempe korrupsjon, kvitvasking, terrorfinansiering og anna økonomisk kriminalitet står sentralt i banken si forretningsdrift. Alle tilsette gjennomfører årleg kvitvaskingskurs.
Saman førebygger me kvitvasking

Etikk

Banken har etisk regelverk som alle tilsette følgjer. Me skal ta vare på våre tilsette og vere ein inkluderande arbeidsplass som fremjar likestilling. Me har verneombod og er registrert IA-bedrift.
Finansnæringens etikkplakat

Til toppen