Gå til sideinnhold

Gåvetildeling

Luster Sparebank deler kvart år ut delar av overskotet som gåver til allmennyttige føremål.

Om gåvetildelinga

Den årlege gåvetildelinga har søknadsfrist i februar og vert vedteke på banken si Generalforsamling. I 2021 vart det på Generalforsamlinga tildelt gåver for kr 802.000,- til 105 ulike lag og organisasjonar innan helse, sport/friluftsliv, bygdelag/velforeiningar, musikk/dans/drama, husflid/kunst/kultur og religiøse organisasjonar/barne- og ungdomsarbeid.

Ein kan også søke om større gåver utanfor den ordinære gåvetildelinga.

Desse søknadane vert vedtekne i styret.

I 2021 fekk desse tildelt gåvestøtte utanom ordinær gåvetildeling:

  • Tungestølen
  • Sommarskule i Luster
  • Luster Danseverkstad
  • Stiftinga Ormelid Gard
  • Bygdelaga i Luster kommune
  • Sogn Skisenter
  • Støtte til skulptur av strandsitjar i Solvorn
  • Støtte til bokprosjekt om Harastølen

Me ynskjer di tilbakemelding!