Gå til sideinnhold
Heim / Nyhende / Varsel om overføringar til utlandet / Notification of transfers abroad
Jordkloden sett fra verdensrommet. Foto

Varsel om overføringar til utlandet / Notification of transfers abroad

(English version further down)

Grunna den pågåande konflikten i Ukraina er det store svingingar i valutamarknaden og usikkerheit knytt til betalingar til og frå Russland, Ukraina og Kviterussland.

Luster Sparebank kan ikkje under den pågåande situasjonen garantere at betalingar, uavhengig av valuta, kjem fram til mottakarar i desse landa.

Det er innført, både frå USA, UK og EU, ei betydeleg mengde sanksjonar mot personar, selskap og bankar, og ytterlegare tiltak er venta.

Det er risiko for at utgåande og inngåande betalingar kan bli avviste eller frosne.

Me forheld oss løpande til det til ei kvar tid gjeldande sanksjonsregelverket, og transaksjonar som er underlagt sanksjonar vil ikkje gjennomførast.

Du som kunde må difor sjølv vurdere i kva grad det er kritisk å føreta betalingar no.

Me vil og gjere deg merksam på at du har eit sjølvstendig ansvar for å vurdere om betalingar og forsending av varer er i tråd med det til ei kvar tid gjeldande sanksjonsregelverket.

English version

Due to the ongoing conflict in Ukraine, there are major fluctuations in the currency market and uncertainty related to payments to and from Russia, Ukraine and Belarus.

In the current situation, Luster Sparebank cannot guarantee that payments, regardless of currency, will reach recipients in these countries.

A significant amount of sanctions have been introduced, both from the USA, the UK and the EU, against individuals, companies and banks, and further measures are expected.

There is a risk that outgoing and incoming payments may be rejected or frozen.

We continuously adhere to the sanctions regulations in force at any given time, and transactions that are subject to sanctions will not be carried out.

As a customer, you must therefore assess for yourself how critical it is to make payments now.

We would also like to draw your attention to the fact that you have an independent responsibility for assessing whether payments and dispatch of goods are in line with the sanctions regulations in force at any given time.

Meir informasjon om dette finn du på Utenriksdepartementet sine sider / More information on the website of the Ministry of Foreign Affairs

Klikk her / click here

Me ynskjer di tilbakemelding!