Gå til sideinnhold

Landbrukskreditt

Traktor_landbruk_næringslån_PB

Ein landbrukskreditt (driftskreditt) er tilpassa sjølvstendig næringsdrivande innan landbruket.

Buffer

Finansier dei kortsiktige omløpsmidlane dine når dei løpande inntektene i perioden er for små i forhold til løpande utgiftene.

Direkte overføring

Du får direkte overføring av oppgjer frå produsent.

Gode rentebetingelsar

Du betalar kun rente for den delen av kreditten som er i bruk. Renta blir belasta etterskotsvis kvart kvartal.

Om landbrukskreditt

Landbrukskreditt er ein kreditt som er tilpassa deg som har leveransar til Landbrukssamvirke. Storleiken på kreditten du kan få er avhengig av leveransane dine.

Ein landbrukskreditt eignar seg til kortsiktige likviditetsbehov for produsent. Utgiftene på garden kjem oftast før inntektene og dei varierer etter sesongen. Driftskreditten gir deg ei kredittramme som du kan trekke på ved behov.

Direkte overføring av oppgjer frå produsent

Driftskreditt er knytt til produsentoppgjer frå lag og bedrifter. Banken gir kreditt, og oppgjer frå dei som er med i ordninga blir overført direkte til gardbrukaren sin Landbrukskonto.

Kredittgrensa styrt av leveransen

Grunnlaget for kreditten er dei samla årlege oppgjera, medrekna meirverdiavgift.

Etterskotsvis rente

Ved driftskreditt blir renta rekna av det beløpet som til ei kvar tid er trekt på konto. Rentene blir belasta etterskotsvis kvart kvartal.

Helga Kalhagen

Snakk med oss om landbrukskreditt

Arbeidsmaskinforsikring_Frende

Hugs å forsikre dine eigedelar. Du kan skreddarsy og velje kun dei dekningane du har behov for.

Les meir her om forsikring av eigedelar