Gå til sideinnhold
Frivillige lag og org.

Gåvetildeling 2023

Frivillige organisasjonar med aktivitetar som er opne for allmenta kan no søkje om gåvemidlar. Søknadsfrist er 12. februar.

Luster Sparebank deler kvart år ut ein del av overskotet til allmennyttige føremål.

Gåvesummen varierer frå år til år, og vert tildelt på møte i generalforsamlinga.

Aktuelle søkjarar:
Lag og organisasjonar med aktivitetar som er opne for allmenta.

Lene Fuhr Sandvik

Kontakt oss gjerne dersom du har spørsmål!

Me ynskjer di tilbakemelding!